Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Gry matematyczne

Treść

Własności trójkątów 6:
https://quizizz.com/join?gc=15730558
https://quizizz.com/join?gc=36436862
 
Cechy podzielności liczb:
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Factor-Game/
https://quizizz.com/join?gc=00895678
https://zpe.gov.pl/a/cechy-podzielnosci-liczb/DiBeGDPWi
https://www.mathnook.com/math2/mathpup-treasure-hunt.html
https://www.transum.org/Maths/Activity/Prime/
 
Wnętrze komputera:
https://quizizz.com/join?gc=33490238
https://quizizz.com/join?gc=56001854
 
Potęgowanie 6:
https://www.mathgames.com/skill/6.1-evaluate-exponents
https://www.mathgames.com/skill/6.111-write-multiplication-expressions-using-exponents
https://www.mathgames.com/skill/6.3-exponents-with-decimal-bases
https://www.mathgames.com/skill/6.4-exponents-with-fractional-bases
https://www.mathgames.com/skill/6.2-exponents-solve-for-the-variable
 
Zadania dla 6:
 
 
Ankieta 1: 
Sito Eratostenesa:
https://www.geogebra.org/m/ykrzK8dx
 
Zaokrąglanie liczb:
https://learningapps.org/8268465
https://learningapps.org/3014982
https://learningapps.org/1795468
 
Największy wspólny dzielnik:
https://www.math-play.com/gcf-jeopardy/gcf-jeopardy-game_html5.html
 
Gra działania pisemne - kl. 4, 5
https://www.baamboozle.com/game/49531
 
Trójkąty i czworokąty:
https://learningapps.org/1243815
https://learningapps.org/5243222
https://learningapps.org/956660
https://learningapps.org/970965
 
Dzielenie z resztą:
https://www.mathgames.com/skill/4.50-division-with-remainder-with-numbers-up-to-500
 
Zaokrąglanie liczb:
https://learningapps.org/2741569
https://learningapps.org/1795468
https://learningapps.org/1404105
https://learningapps.org/1758882
https://learningapps.org/1305647
https://learningapps.org/1754588
https://learningapps.org/1944213
https://learningapps.org/8087152
https://learningapps.org/9561849
https://learningapps.org/4159406
 
Ułamki zwykłe i dziesiętne:
https://learningapps.org/796480
 
 
Tabliczka mnożenia:
https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/gry/
 
Informatyka 8:
 
Python:
https://www.learnpython.org/pl/
https://www.flynerd.pl/tag/python-kurs
https://tutorial.djangogirls.org/pl/python_introduction/
Zadania:
https://github.com/GlinkaG/pp1/blob/master/02-ControlStructures/02-ControlStructures.pdf
 
Godzina kodowania:
Klasy 1-3 (starsze też mogą)
 

Działania pisemne:

 
Dzielenie pisemne:
http://www.math-play.com/division-baseball-game/division-baseball-game_html5.html
https://www.splashmath.com/division-games-for-4th-graders
 
 
Kalendarz i czas:
https://learningapps.org/index.php?s=kalendarz
 

Twierdzenie Pitagorasa:

Rzymski system zapisu liczb:
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Roman_Numerals.asp
https://www.factmonster.com/math/roman
https://learningapps.org/5953656
 
Potęgowanie liczb:
 
Potęgowanie iloczynu i ilorazu potęg:
 
Potęga potęgi:
 
Klasyfikacja trójkątów:
http://www.math-play.com/classifying-triangles/Triangles-Drag-and-Drop-Game.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/triangles_shoot.htm
https://www.ixl.com/math/grade-4/classify-triangles
 
Kąty w trójkątach:
https://www.geogebra.org/m/rKhNZRSC#material/eAKYWMEt
http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/AnglesInTriangle/Quiz.asp
http://www.softschools.com/math/geometry/measurement_and_geometry/sum_of_the_angle_in_traingle/
http://www.what2learn.com/home/examgames/maths/angles1/

 
Klasyfikacja czworokątów:

Punkty w układzie współrzędnych:

http://www.math.us.edu.pl/prace/2003/cm_ml/test.html
https://www.ixl.com/math/grade-5/graph-points-on-a-coordinate-plane
http://mrnussbaum.com/stockshelves/
http://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html
https://www.mathnook.com/math/rocket-down.html
https://www.mathnook.com/math/skill/coordinategridgames.php
 
Wyrażenia algebraiczne:
Test:

Redukcja wyrazów podobnych:
http://www.what2learn.com/home/examgames/maths/simplifying2/
http://www.mathgames.com/skill/6.14-simplify-variable-expressions
https://www.quia.com/quiz/1200540.html?AP_rand=253788769

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych:
http://www.math-play.com/Evaluating-Expressions-Basketball-Game/Evaluating-Expressions-Basketball-Game.html
https://www.quia.com/rr/195129.html?AP_rand=909767472
https://www.iknowit.com/lessons/e-evaluating-algebraic-expressions.htmlUłamki zwykłe:
 
Rozszerzanie i skracanie ułamków:
http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/
https://www.arcademics.com/games/ratio-blaster
https://www.helpingwithmath.com/resources/games/fraction_game3/matching.html
https://www.helpingwithmath.com/resources/games/fraction_game4/equivalent01.html
https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity06
 
Ułamki zwykłe i liczby mieszane:
https://www.studyladder.com/teacher/resources/activity?activity_id=28408
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/fracTut1.htm
http://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html
http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/10/m3_10_00_x.swf
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=EggFractions
http://mrnussbaum.com/sushi-fractions-ipad.html
http://www.mrbartonmaths.com/resources/keystage3/number/Find%20the%20Fraction.swf
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/EstimateFractionsShapesShoot.htm
http://www.abcya.com/equivalent_fractions_bingo.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions4.htm
https://www.ixl.com/math/grade-3/match-mixed-numbers-to-models
 
Porównywanie ułamków zwykłych:
https://learningapps.org/1456884
https://www.education.com/game/comparing-fractions-in-space/
https://learningapps.org/2335941
http://e-matematyk.blogspot.com/search/label/u%C5%82amki%20zwyk%C5%82e%20-%20por%C3%B3wnywanie
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.htm
https://www.ixl.com/math/grade-3/compare-fractions
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-fractions-side-by-side
https://www.mathsisfun.com/algebra/compare-numbers-fractions.html
 
Ułamki niewłaściwe - zamiana na liczby mieszane:
https://www.education.com/game/gem-fraction-conversion/
https://www.education.com/game/improper-proper-fraction-conversions/
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_improper_fractions.htm
http://www.mathplayground.com/fractions_mixed.html
http://www.mathplayground.com/fractions_improper.html
https://www.studyladder.com/games/activity/converting-improper-fractions-to-mixed-numbers-4512
http://www.coolmath-games.com/0-fraction-splat
https://www.brainpop.com/games/digit/
http://www.iboard.co.uk/iwb/Pizza-Slices-381
 
Najmniejszy wspólny mianownik:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonMultiple.htm
http://www.fun4thebrain.com/beyondfacts/lcmsnowball.html
http://www.math4children.com/games-k-to-6/5th%20grade/lowest%20common%20multiple/
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonDenomimator.htm
 
Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach:
http://www.abcya.com/adding_fractions.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FruitShootFractionsAddition.htm
http://www.mathplayground.com/number_bonds_fractions.html
http://www.mathplayground.com/ASB_Speedway.html

Odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FruitShootFractionsSubtraction.htm
https://www.studyladder.com/games/activity/adding-and-subtracting-fractions-with-same-denominators-21313
http://www.softschools.com/math/games/fractions_subtraction.jsp

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_add_uncommon.htm
http://www.math-play.com/fractions-board-game/fractions-board-game.html
https://www.ixl.com/math/grade-6/add-and-subtract-fractions-with-unlike-denominators
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-add-sub-fractions/e/adding_fractions
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-add-sub-mix-num-w-unlike-den/e/adding-and-subtracting-mixed-numbers-with-unlike-denominators-2
 
Obliczanie ułamka liczby:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_number.htm
http://www.mathplayground.com/fractions_fractionof.html
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fractions-of-Number-Game-Would-You-Rather--2518
http://www.teachingfractions.co.uk/wholeclass/fquantity/fquantity.swf
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=bingofractionsofamountsv3
 
Mnożenie ułamków:
http://www.mathplayground.com/fractions_mult.html
http://www.mathplayground.com/ASB_SnowSprint.html
http://www.math-play.com/Multiplying-Fractions-Millionaire/Multiplying-Fractions-Millionaire-Game.html
http://www.math-play.com/soccer-math-multiplying-fractions-game/multiplying-fractions-soccer-game.html
 
Dzielenie ułamków:
http://www.mathgames.com/skill/5.94-divide-fractions-by-whole-numbers
http://www.mathplayground.com/fractions_div.html
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/arith-review-fractions/div-unit-frac-by-whole/e/dividing_fractions_0.5
http://www.fractions4kids.com/dividing-fractions-moonshoot-game/
https://www.studyladder.com/games/activity/multiplying-and-dividing-fractions-20460

 
Pola figur:
 
Pole prostokąta:
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/perimeter_and_area/index.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/AreaShapesShoot.htm
https://www.mangahigh.com/en/math_games/shape/area_and_perimeter/find_the_area_of_a_rectangle
http://www.funbrain.com/poly/
http://math4children.com/Grade4/games/classgames/bravo/Area%20of%20a%20square/index.html
http://mrnussbaum.com/zoo/
 
Pole trójkąta:
https://www.ixl.com/math/grade-5/area-of-triangles
https://www.ixl.com/math/grade-6/area-of-triangles
https://www.mangahigh.com/en/games/pyramidpanic
https://www.ixl.com/math/grade-7/area-of-triangles-and-trapezoids
http://www.mathplayground.com/area_blocks.html
 
Pole rombu:
https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-rhombuses-13141
 
Pole równoległoboku:
https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-parallelograms-13140
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/maths/measures/area/activity/
 
Pole trapezu:
https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-trapezoids-18124


Figury przestrzenne:
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/point-out-view/
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00208/toepassing_wisweb.en.html
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4182
http://www.interactivestuff.org/sums4fun/3dboxes.html
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02015/toepassing_wisweb.en.html
http://www.mathplayground.com/cube_perspective.html
 
Objętość sześcianu i prostopadłościanu:
http://www.coolmath-games.com/0-countcubes
https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-irregular-figures-made-of-unit-cubes
https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-cubes-and-rectangular-prisms
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/VolumeShapesShoot.htm

https://www.studyladder.com/games/activity/calculating-the-volume-of-rectangular-prisms-26331

http://www.math4children.com/Grade4/quizzes/Geometry/volume%20of%20cube/Geometry%20-%20Volumes/
https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-cubes-and-rectangular-prisms
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=118
 
Objętość graniastosłupa:


Pole całkowite prostopadłościanu i sześcianu:

http://www.mathgames.com/skill/7.145-surface-area

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/im1/concepts_in_motion/interactive_labs/M3_09/M3_09_dev_100.html
 
Dzielenie ułamków:
http://www.coolmath.com/prealgebra/02-decimals/decimals-cruncher/division
https://www.ixl.com/math/grade-7/divide-decimals


Testy online dla uczniów klas IV - VI:
http://szaloneliczby.pl/zadania-z-matematyki-klasa-4-6/
http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne


Gry - rodzaje kątów:
http://www.math-play.com/Tic-Tac-Toe-Game-Classifying-Angles/Tic-Tac-Toe-Game-Classifying-Angles.html
http://www.ignitelearning.com/media/266_t07m02_IN09.swf
https://www.ixl.com/math/grade-4/acute-right-obtuse-and-straight-angles
https://www.splashmath.com/geometry-games-for-4th-graders
https://www.brainpop.com/games/sortifyangles/
http://www.kidsmathgamesonline.com/geometry/angles.html

Mierzenie kątów:
http://www.mathplayground.com/measuringangles.html
http://www.mathplayground.com/alienangles.html
https://mrnussbaum.com/age-of-the-angles-online-game
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp
https://angle-meter.github.io/

Gry - mierzenie długości:
http://mathszone.webspace.virginmedia.com/mw/ruler/ruler_cm.swf
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index.htm
http://www.funbrain.com/measure/


Gry dotyczące ułamków dziesiętnych i procentów:
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity08
http://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/fractions-and-decimals
 
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm
http://www.abcya.com/fractions_to_decimals.htm
https://www.turtlediary.com/game/decimals-and-fractions.html
http://mrnussbaum.com/deathdecimals/
http://www.mathplayground.com/fractions_convert.html
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity08
 
Zamiana wyrażeń dwumianowanych na ułamki dziesiętne:
https://learningapps.org/1033761
https://learningapps.org/874745
https://learningapps.org/4966627
https://learningapps.org/1773703
https://learningapps.org/1388961
https://learningapps.org/1533576
https://learningapps.org/5836018
 
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych:
http://www.math-play.com/soccer-math-adding-decimals-game/adding-decimals-game.html
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity09
http://www.math-play.com/baseball-math-adding-decimals/adding-decimals-game.html
Porównywanie ułamków dziesiętnych:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/CompareDecimals.htm
http://www.abcya.com/comparing_number_values.htm
https://www.mathsisfun.com/numbers/ordering-game.php?m=Dec-Tricky
 
Działania na ułamkach dziesiętnych:
http://www.math-play.com/Decimals-Jeopardy/decimals-jeopardy-game.html
http://www.math-play.com/decimal-math-games.html

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych:
http://kids.britannica.com/lm/games/GM_5_5/GM_5_5.htm
https://www.mangahigh.com/en/maths_games/number/decimals/multiply_and_divide_decimals_by_10,_100,_1000
http://www.mathgames.com/skill/6.46-multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
https://www.studyladder.com/games/activity/multiplying-decimals-by-10-22506
 
Procenty:
http://www.mathplayground.com/matching_fraction_percent.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/percentage/MatchingPercentFraction.htm
http://www.math-play.com/Changing-Fractions-and-Decimals-to-Percents/converting-decimals-and--fractions-to-percents.html
http://www.math-play.com/Fractions-Decimals-Percents-Jeopardy/fractions-decimals-percents-jeopardy.html
http://www.mathplayground.com/Decention/Decention.html
http://www.mathgoodies.com/games/conversions/percent_goodies.asp
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/percentage/BalloonPopPercentFraction_1.htm
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/mission-magnetite/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/f79f8bb4-ef77-4ca5-afa8-4e5c69211786/f79f8bb4-ef77-4ca5-afa8-4e5c69211786/
https://www.quia.com/cb/34887.html
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=73
http://www.helpingwithmath.com/resources/games/fraction_game5/frac_percent_dec01.html
http://www.softschools.com/quizzes/math/decimals_fractions_percents/quiz377.html
https://www.mangahigh.com/en/games/flowerpower
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-mission-magnetite.html?1&
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-troys-toys.html?1&
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-decimals-quiz.html?1&
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-word-problems.html?1&
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-jeopardy.html?1&
http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-rubber-relating.html?1&


ankieta 5-6: 
 
ankieta 7-8:
http://learningapps.org/watch?v=pcd442dqn
http://www.factmonster.com/math/knowledgebox/player.html?movie=sfw41553

Inne gry:
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/spookyseq/spookytrino.html
http://www.mathplayground.com/multiples.html
http://www.mathnook.com/math/snake-math-advanced.html
http://www.abcya.com/fractions_to_decimals.htm
http://www.mrnussbaum.com/death_decimals/index.html
http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/
 
Konkurs:
https://cmi.edu.pl/course/view.php?id=755
29626