Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Informacje ogólne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spbaczyn.iap.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Gaura, e-mail: zspbaczyn@budzow.pl, telefon: 338740013.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd do szkoły i przedszkola. W odległości ok. 70m od wejścia głównego do Zespołu znajduje się przystanek autobusowy Baczyn-szkoła. Szkoła/przedszkole posiada parking.

2. Wejście do szkoły/przedszkola:

1) Główne wejście znajduje się od strony północnej. Jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwieranie ręczne na zewnątrz.

2) Od strony sali gimnastycznej - drzwi jednoskrzydłowe, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów, pracowników szkoły/przedszkola/biblioteki oraz najemców.

3. Dostępność budynku. Dla osób na wózkach dostępny może być korytarz oraz pomieszczenia dydaktyczne.

4. W budynku znajdują się pojedyncze oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek.

5. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku. Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadomienie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach wejściowych.

6. Dostępność parkingu. Szkoła/przedszkole posiada parking zewnętrzny - wjazd od drogi głównej. Jest on ogólnodostępny. W pobliżu drzwi wejściowych do budynku znajdują się miejsca parkingowe, które mogą być wykorzystane przez pracowników szkoły/przedszkola oraz osoby niepełnosprawne.

7. Dostępność toalety. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

24977