Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna dotycząca kształcenia na odległość

Treść

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Baczynie z siedzibą Baczyn 100 34-211 Budzów.

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku kształcenia na odległość wprowadzonego ustawą
  z dnia 2 marca 2020r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  .

 4. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich. Mogą być udostępniane innym odbiorcom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej jak Biurze Obsługi Szkół, firmom świadczącym usługi hostingowe, wsparcia informatycznego i prawnego oraz dla potrzeb prowadzenia elektronicznego dziennika.

 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania nauki.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia dziecka.

 8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.29623