Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Szkolne Koło Wolontariatu

Treść

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Działalności Wolontariatu prowadzi do doświadczenia , ze człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy , gdy kocha i daje siebie innym…”

Jan Paweł II

Wolontariat jest definiowany jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

CELE WOLONTARIATU:

 

1.Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie ze szczególnym uwzględnieniem postawy otwartości , asertywności i empatii.

2.Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz propagowanie pracy na rzecz drugiego człowieka.

3.Uczenie młodego człowieka podejmowania odpowiedzialnych decyzji i realizacji zamierzeń.

4.Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:

-cierpliwość,

-otwartość na ludzi,

-skupienie na drugim człowieku,

-gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.

5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,

opowiadanie się za określonymi wartościami.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7.Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego,

8.Nawiązanie nowych znajomości i utrwalanie dobrych kontaktów interpersonalnych,

9.Bycie potrzebnym i otwartym na drugiego człowieka,

10.Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego

 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika

 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą

 7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

 8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza

 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu

 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

  • zasada troski o los słabszych

  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 

 • dużo optymizmu i chęć do działania

 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

 • odwaga, empatia i otwartość

 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

 • kultura osobista

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 

 • P. Magdalena Głowacz - koordynator

 • P. Anna Dobosz

 

AKCJE Z UDZIAŁEM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 • IX Ogólnopolski Konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem” (wrzesień 2020r.)

 • Akcja "Szkoło pomóż i Ty" (październik 2020r.)

 • Akcja „ Zbuduj nowy dom…”- pomoc pogorzelcom z Zachełmnej (październik 2020r.)

 • Udział w Akcji "Klej Amos"- akcja ekologiczna (wymiana pustych tubek na pełne), KW trade Sp. z o.o., od wielu lat wspiera szpitale i organizacje niosące pomoc dzieciom – jak program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. Kontynuując te działania postanowił przekazać czterem szpitalom dziecięcym zapas jednorazowych maseczek. Dbając o bezpieczeństwo personelu, nie zapomniał też o pacjentach – do pakietów maseczek dołączył dla nich książki z kolorowankami. (luty 2021r.) https://najlepszyklej.pl/index.php#menu_2

29623